საგადასახადო კოდექსის სრული კურსი

სასწავლო კურსის მიზანია: პრაქტიკოსი ბუღალტრებისათვის, მეწარმეებისთვის, ფინანსურ სექტორში დასაქმებული მენეჯერების და სხვა დაინტერესებული ყველა პირისათვის  საგადასახადო კოდექსის, კანონქვემდებარე აქტების, ფინანსთა მინისტრის ბრძანებების პრაქტიკულ საქმიანობაში გამოყენების სრულყოფილად შესწავლა.

სასწავლო კურსის განმავლობაში განხილული იქნება ყველა ის საკითხი, რაც დაეხმარება მსმენელებს სწორედ შეაფასონ ნებისმიერ სამეურნეო ოპერაცია საქართველოს საგადასახადო კანონმდებლობის გათვალისწინებით და შეძლონ სწორედ და დროულად მიიღონ სწორი გადაწყვეტილებები.

ტრენინგის შინაარსი:

 • გადასახადის გადამხდელი, საგადასახადო აგენტი, საწარმო , ორგანიზაცია , ფიზ. პირი გადასახადის გადამხდელის სამართლებლივი დაცვა;
 • გადასახადის გადამხდელისათვის ინფორმაციის მიწოდება და საქართველოს საგადასახადო ორგანოების სისტემა. საგადასახადო ორგანოს ფუნქციები, უფლებები და ვალდებულებები;
 • საგადასახადო ვალდებულება და მისი შესრულება.საგადასახადო ანგარიშება;
 • საშემოსავლო გადასახადი;
 • სპეციალური დაბეგვრის რეჟიმები;
 • შუალედური გამოცდა;
 • მოგების გადასახადის გადამხდელი და დაბეგვრის ობიექტები;
 • გადასახადის განაკვეთი, განაწილებული მოგება , გადასახადისგან განთავისუფლება;
 • 2008 წლის 1 იანვრიდან 2017 წლის 1 იანვრამდე საანგარიშო პერიოდებში მიღებული წმინდა მოგებიდან დივიდენდის განაწილება;
 • შუალედური გამოცდა;
 • გამოქვითვები და ზარალი .შემოსავლის მიღებასთან დაკავშირებული ხარჯები, ხარჯების გამოქვითვა. საამორტიზაციო ანარიცხები და გამოქვითვები.ზარალი და ზარალის გადატანა;
 • საერთაშორისო დაბეგვრა. საერთაშორისო კონტროლირებული ოპერაციები;
 • შემოსავლების დაბეგვრა გადახდის წყაროსთან;
 • საგადასახადო აღრიცხვის წესები;
 • გადასახადების ადმინისტრირების წესები;
 • დამატებული ღირებულების გადასახადი;
 • აქციზი;
 • აქციზის გადამხდელი, დასაბეგრი ოპერაცია, ოპერაციის დრო და აქციზის განაკვეთები;
 • დეკლარიის წარდგენა, აქციზის გადახდა, აქციზის ჩათვლა;
 • იმპორტი;
 • შუალედური გამოცდა;
 • ქონების გადასახადი;
 • საგადასახადო სამართალდარღვევა და პასუხისმგებლობა ,საგადასახადო დავა;
 • გარდამავალი დებულებები;
 • საქართველოს ფინანსთა მინისტრის №996, სხვა ბრძანებებისა და მნიშვნელოვანი და არსებითი საგადასახადო რისკის შემცველი მეთოდური მითითებების (მანუალების) განხილვა;
 • მთავრობის დადგენილებები, რომელიც არეგულირებს საგადასახადო დაბეგვრის საკითხებს;
 • საბოლოო გამოცდა .

ტრენინგი ჩატარდება: კვირაში 2 ჯერ.

კურსის ხანგრძლივობა: 2 თვე .

საგადასახადო კოდექსის სრული კურსის საფასური:  430 ლ.

რეგისტრაციისთვის,დააჭირეთ: https://bit.ly/3epyuaA

კითხვების შემთხვევაში, დაგვიკავშირდით: 591277277

e-mail : bugaltertakavshiri@gmail.com

კომენტარის დატოვება

თქვენი ელფოსტის მისამართი გამოქვეყნებული არ იყო. აუცილებელი ველები მონიშნულია *

Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On LinkedinCheck Our Feed