ბესო კვირკველია

ა(ა)იპ ბუღალტერთა კავშირის და გამომცემლობა - ``გადასახადები და აღრიცხვა`` -ის დამოუკიდებელი ექსპერტი. მეოთხე და მესამე კატეგორიის საწარმოების ფინანსური ანგარიშგების წიგნის, არაერთი კვლევის და სტატის ავტორი . აუდიტორული კომპანიის
``General Audit Group`` -ის
ბუღალტრული აღრიცხვის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი , ტრენერი და კონსულტანტი .

ეკა ცანავა

ა(ა)იპ ბუღალტერთა კავშირის ექსპერტი , სს ბანკი „კონსტანტა“-ს ბუღალტრული აღრიცხვის სამსახურის უფროსი, სს „თიბისი“ ბანკის ბუღალტრული აღრიცხვის სამსახურის უფროსის მოადგილე, “გაუმჯობესებული ფინანსური ანგარიშგება IV კატეგორიის საწარმოებისთვის ფინანსებზე მარტივი წვდომისთვის“, პროექტის მონაწილე. შპს ,,ეი სი თი“-ს დირექტორი, ტრენერი.

ნანა სრესელი

ეკონომიკის მეცნიერებათა აკადემიური დოქტორი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის, აღრიცხვის, ანალიზისა და აუდიტის კათედრის ასოცირებული პროფესორი.1996 წლიდან არის სერთიფიცირებული აუდიტორი.
ნ.სრესელის პედაგოგიური და სამეცნიერო საქმიანობის სფეროებია: ფინანსური აღრიცხვა, აუდიტი, ბუღალტრული აღრიცხვის საფუძვლები, მმართველობითი აღრიცხვა, ეკონომიკური ანალიზი, ბუღალტრული აღრიცხვის კომპიუტერული პროგრამები; გამოქვეყნებული აქვს 40 სამეცნიერო ნაშრომზე მეტი (როგორც საქართველოში, ისე საზღვარგარეთ) მათ შორის 2 სახელმძღვანელო, 2-მონოგრაფია, 1 სალექციო კურსი.

ლევან საბაური

ბიოგრაფია

ეკა ცანავა

ბიოგრაფია

ანჯელი ხორავა

ბიოგრაფია

Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On LinkedinCheck Our Feed