“ბუღალტერთა კავშირი” საკუთარი საქმიანობის მონიტორინგს ატარებს

Home   /   “ბუღალტერთა კავშირი” საკუთარი საქმიანობის მონიტორინგს ატარებს

2019 წლის ივლისს, ბუღალტერთა კავშირის ორგანიზებით ტრენინგების კვირეული ჩატარდა. ტრენინგების შემდეგ, მონაწილეებს მიეცათ შესაძლებლობა გამოეხატათ საკუთარი
შეხედულება ტრენინგების შინაარსზე და მის მიმდინარეობაზე.

კითხვარი შედგებოდა შემდეგი კითხვებისგან:

ტრენიგის შეფასება 9,96

ტრენერის შეფასება 9,98

ტრენინგის მოდულის შეფასება9,74

ტრენინგის ორგანიზების შეფასება 10

შეფასება დაფუძნებული იყო სტანდარტულ 1-10 სკალაზე

მონიტორინგის თვალსაზრისით, საორგანიზაციო ჯგუფმა ასევე ჩაატარა შემთხვევითი
ინტერვიუ 16 მონაწილესთან. მონაწილეებმა განაცხადეს, რომ ტრენინგი მნიშვნელოვანი იყო მათი საქმიანობისთვის .

Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On LinkedinCheck Our Feed