მე-3 კატეგორიების საწარმოების ანგარიშგება

Home   /   მე-3 კატეგორიების საწარმოების ანგარიშგება

საკანონმდებლო ცვლილებების მიხედვით, მესამე კატეგორიის საწარმო ვალდებულია ფინანსური აღრიცხვის ანგარიშგება აწარმოოს მსს ფასს (IFRS for SMEs) სტანდარტის მიხედვით. იმისათვის, რომ ბუღალტრებისთვის შეგვემსუბუქებინა საქმე და მაქსიმალურად გაგვემარტივებინა ანგარიშგებების მომზადება, ბუღალტერთა კავშირის მიერ ჩატარდა ტრენინგების ციკლი, რომელშიც მონაწილეობა მიიღეს მე-3 კატეგორიის საწარმოებში მომუშავე ბუღალტრებმა. უნდა აღინიშნოს, რომ ჩვენთან გავლილი ტრენინგის შედეგად ბუღალტრებს გაუადვილდათ ხარისხიანი ანგარიშგების ჩაბარება და სამუშაო პროცესის ადმინისტრირება ანგარიშგების პორტალზე.

Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On LinkedinCheck Our Feed