დამატებული ღირებულების გადასახადის შესახებ მეთოდური მითითებები დამტკიცდა

Home   /   დამატებული ღირებულების გადასახადის შესახებ მეთოდური მითითებები დამტკიცდა

„დამატებული ღირებულების გადასახადის შესახებ მეთოდური მითითების დამტკიცების თაობაზე“ შემოსავლების სამსახურის უფროსის 2021 წლის 17 ივნისს N19593 ბრძანებით განხორციელებული ცვლილებით, მეთოდურ მითითებას დაემატა დანართი N8- “მომსახურების გაწევა”, ასევე დაემატა მაგალითები დანართებს: N3 „ვაუჩერის მეშვეობით განხორციელებული ოპერაციები“ და N6 „მომსახურების გაწევის ადგილი”.მიმდინარე მდგომარეობით მეთოდური მითითება არეგულირებს შემდეგ მნიშვნელოვან საკითხებს:დანართი N1 – „დღგ-ის გადამხდელად რეგისტრაცია/რეგისტრაციის გაუქმება”;დანართი N2 – „ოპერაციები, რომლებიც არ განიხილება საქონლის მიწოდებად ან მომსახურების გაწევად“;დანართი N3 – „ვაუჩერის მეშვეობით განხორციელებული ოპერაციები“;დანართ N4 – „დასაბეგრი პირები“; დანართი N5 – „დღგ-ის ჩათვლა“;დანართი N6-„მომსახურების გაწევის ადგილი”;დანართი N7-„სპეციალური სქემები“დანართი N 8-„მომსახურების გაწევა„

Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On LinkedinCheck Our Feed