ნანა სრესელი

ეკონომიკის მეცნიერებათა აკადემიური დოქტორი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის, აღრიცხვის, ანალიზისა და აუდიტის კათედრის ასოცირებული პროფესორი.1996 წლიდან არის სერთიფიცირებული აუდიტორი.
ნ.სრესელის პედაგოგიური და სამეცნიერო საქმიანობის სფეროებია: ფინანსური აღრიცხვა, აუდიტი, ბუღალტრული აღრიცხვის საფუძვლები, მმართველობითი აღრიცხვა, ეკონომიკური ანალიზი, ბუღალტრული აღრიცხვის კომპიუტერული პროგრამები; გამოქვეყნებული აქვს 40 სამეცნიერო ნაშრომზე მეტი (როგორც საქართველოში, ისე საზღვარგარეთ) მათ შორის 2 სახელმძღვანელო, 2-მონოგრაფია, 1 სალექციო კურსი.

მიშა მუმლაძე

.

დავით ქურციკიძე

(SARAS) ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა
და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის
აუდიტისა და პროფესიული განათლების ზედამხედველობის დეპარტამენტის აუდიტის ზედამხედველობის ინსპექტორისა და სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის უფროსი აუდიტორის პოზიციებს.
ასევე მის სამუშაო პრაქტიკაში გვხდება მსხვილი საერთაშორისო და ადგილობრივი კომპანიების
მიმდინარე რისკებისა და ხარისხის მართვის დეპარტამენტების უფროსი აუდიტორის და აუდიტის დეპარტამენტის მენეჯერის პოზიციები.

ბესო კვირკველია

ა(ა)იპ ბუღალტერთა კავშირის და გამომცემლობა – “გადასახადები და აღრიცხვა” -ის დამოუკიდებელი ექსპერტი. მეოთხე და მესამე კატეგორიის საწარმოების ფინანსური ანგარიშგების წიგნის, არაერთი კვლევის და სტატის ავტორი . აუდიტორული კომპანიის
“General Audit Group” -ის
ბუღალტრული აღრიცხვის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი , ტრენერი და კონსულტანტი .

Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On LinkedinCheck Our Feed