17 ივნისს
ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების
სამსახურის საკონფერენციო დარბაზში ჩატარდა
ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის
ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურის მეთოდოლოგიის დეპარტამენტის და ბუღალტერთა კავშირის შეხვედრა.

Home   /   17 ივნისს
ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების
სამსახურის საკონფერენციო დარბაზში ჩატარდა
ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის
ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურის მეთოდოლოგიის დეპარტამენტის და ბუღალტერთა კავშირის შეხვედრა.

17 ივნისს
ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების
სამსახურის საკონფერენციო დარბაზში ჩატარდა
ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის
ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურის მეთოდოლოგიის დეპარტამენტის და ბუღალტერთა კავშირის შეხვედრა.

დღის წესრიგი
მისასალმებელი სიტყვა – ა(ა)იპ ბუღალტერთა კავშირის დირექტორი ტატა ბერიძე
(SARAS) ანგარიშგების წარდგენის პროცესთან დაკავშირებული ძირითადი საკითხები და სიახლეები.
სპიკერი – ანგარიშგების დეპარტამენტის უფროსი:
ლელა ხუჭუა.
ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურის მეთოდოლოგიის დეპარტამენტი
სალაროში ნაღდი ფულის ნაშთი
სალაროს ინვენტარიზაცია
კრედიტორული დავალიანების დაფარვა
მარაგების სტანდარტული ჩამოწერა
ტარა-შიგთავსის ჩამოწერა
გამარტივებული ჩამოწერა
ადვილად მსხვრევადი მარაგების ჩამოწერა
დაუძლეველი ძალის შედეგად განადგურებული/
დაკარგული
მარაგების ჩამოწერა
100 ლარამდე მარაგის ჩამოწერა
მარაგების მართვა
სურსათის დანაკარგები
სპიკერები მეთოდოლოგიის დეპარტამენტის წარმომადგენლები :
თამარ გობეჯიშვილი
სალომე აბესაძე
თამარ გრძელიშვილი
მარიამ წოწკოლაური
591 277 277

Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On LinkedinCheck Our Feed